FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 09/30/2019 - 17:21 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
वजु गाउँपालिकामा विपदजोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेकाे एन, २०७५ ७६/७७ 09/30/2019 - 17:19 PDF icon वजु गाउँपालिकामा विपदजोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेकाे एन, २०७५.pdf
वर्जु गाउँपालिकामाकरारमा जनशिक्ती व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 09/30/2019 - 17:15 PDF icon वर्जु गाउँपालिकामाकरारमा जनशिक्ती व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ .pdf
बर्जुृ गाउँ सभा सञ्चालन एेन ७६/७७ 09/30/2019 - 17:10 PDF icon बर्जुृ गाउँ सभा सञ्चालन एेन.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/30/2019 - 17:08 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
वर्जु गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५ ७६/७७ 09/30/2019 - 17:07 PDF icon वर्जु गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५.pdf

Pages