FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यसम्पादन विवरण साउन भाद्र असोज ७७/७८ 01/08/2021 - 13:04 PDF icon कार्यसम्पादन विवरण साउन भाद्र असोज.pdf
घ बर्ग र्ईजाजतपत्रको लागि दिईने दरखास्त ७७/७८ 11/11/2020 - 14:18 PDF icon घ गर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी.pdf
नायब प्राविधिक सहायक वा सो सरह पद पाठ्यक्रम ७७/७८ 10/16/2020 - 13:09 PDF icon नायब प्राविधिक सहायक वा सो सरह पद पाठ्यक्रम.pdf
स्टाफ नर्स, नायब प्राविधिक सहायक , कार्यालय सहयोगीको फाराम ढाँचा ७७/७८ 10/16/2020 - 13:09 PDF icon स्टाफ नर्स, नायब प्राविधिक सहायक , कार्यालय सहयोगीको फाराम ढाँचा.pdf
समुदायमा आधारित पुनस्थार्पना सहजकर्ता वा अ.न.मी. सो सरहको पाठ्यक्रम ७७/७८ 10/16/2020 - 13:08 PDF icon समुदायमा आधारित पुनस्थार्पना सहजकर्ता वा अ.न.मी. सो सरहको पाठ्यक्रम.pdf
बर्जु गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ( पहिलो संशोधन), २०७५ ७७/७८ 10/16/2020 - 13:07 PDF icon बर्जु गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन २०७५.pdf

Pages